Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Spoločnosť Mediatel spol. s r.o. (ďalej len „Mediatel“), ako prevádzkovateľ klientských webových stránok vydáva toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na akýkoľvek prístup na tieto internetové stránky a na akékoľvek využívanie internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Mediatel a ich obsahu.

Internetové stránky aj obsah internetových stránok sú k dispozícii výlučne na informačné účely. Toto priebežne aktualizované vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na váš prístup na internetové stránky, na obsah internetových stránok a na využívanie týchto internetových stránok a obsahu.

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt,
  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na obsah ktorých spoločnosť Mediatel nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne rady.

Vstupom na tieto internetové stránky beriete toto Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti na vedomie a súhlasíte s ním.

Prevádzka týchto internetových stránok a toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa spravuje právom Slovenskej republiky. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, takéto ustanovenie nemá vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

Vylúčená zodpovednosť

Spoločnosť Mediatel ani akékoľvek ďalšie strany zúčastnené na tvorbe, výrobe či dodávke týchto internetových stránok za žiadnych okolností nijakým spôsobom nezodpovedajú za žiadne škody či ujmy vyplývajúce alebo súvisiace či vzniknuté následkom vášho prístupu na tieto internetové stránky alebo nemožnosti prístupu na ne, vašej dôvery v akékoľvek informácie poskytnuté na týchto internetových stránkach, akejkoľvek nemožnosti plnenia, opomenutia, prerušenia či oneskorenia prevádzkového prenosu, počítačového vírusu, chyby atď.

Spoločnosť Mediatel nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo akékoľvek iné škody a taktiež také škody, na ktoré sa vzťahuje náhrada s represívnou funkciou, straty príležitostí, zmarený zisk alebo akékoľvek iné straty či škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť následkom Vášho používania týchto internetových stránok, a to do najvyššej miery prípustnej platnými právnymi predpismi.

Odkazy na iné internetové stránky

Na týchto internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na internetové stránky, ktoré sú prevádzkované inými osobami. Spoločnosť Mediatel nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ako ani prevádzku takýchto internetových stránok a nemá nad uvedeným obsahom ani. prevádzkou žiadnu moc. Spoločnosť Mediatel nezodpovedá za žiadne škody či ujmy, ktoré vzniknú z uvedeného obsahu či prevádzky internetových stránok prevádzkovaných inými osobami. Z prítomnosti uvedených odkazov na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Mediatel nevyplýva súhlas spoločnosti Mediatel s materiálom ani obsahom uvedeným na ktorejkoľvek inej internetovej stránke a neznamená, že medzi spoločnosťou Mediatel a prevádzkovateľom inej internetovej stránky existuje akákoľvek forma spolupráce.

Odkazy na iné internetové stránky sú uvádzané ako pomôcka pre používateľov, pričom prístup na akékoľvek iné internetové stránky, ako sú tieto stránky prevádzkované spoločnosťou Mediatel, a ich používanie je na vaše vlastné riziko.