Reklamačný poriadok

Spoločnosť MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, zo dňa 05.06.2003 oddiel Sro, vložka 28991/B, IČO 35859415 (ďalej len „spoločnosť MEDIATEL“) Za účelom informovania svojich zákazníkov o podmienkach a spôsobe reklamácie vydáva tento Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a upravuje postup, práva a povinnosti spoločnosť MEDIATEL a klienta pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií kvality a správnosti spoločnosťou poskytovaných služieb.

Spoločnosť MEDIATEL je oprávnená reklamačný poriadok upravovať a meniť. Zmenu reklamačného poriadku spoločnosť MEDIATEL zverejňuje na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Zverejnenie spoločnosť MEDIATEL zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.

I. Predmet reklamácie
Predmetom reklamácie môže byť podozrenie zákazníka na nedostatky v plnení zmluvných ustanovení týkajúcich sa ponúkaných produktov, nesplnenie dohodnutých podmienok inzercie, prípadne chyba v uverejnenej inzercii.

II. Spôsob podania reklamácie
Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu potom, čo reklamujúca osoba nedostatky v plnení zistila. Zákazník môže reklamáciu alebo sťažnosť podať jedným z nasledujúcich spôsobov:

• telefonicky prostredníctvom Infolinky : 02/50102888
• písomne na adresu spoločnosti: MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21; 821 08 Bratislava
• elektronickou poštou na adresu zakaznickyservis@mediatel.mediateltest.sk, info@mediatel.mediateltest.sk

III. Spôsob vybavenia reklamácie
• Spoločnosť MEDIATEL je povinná vybaviť reklamáciu v lehote 60 dní a najneskôr v posledný deň lehoty zaslať zákazníkovi svoje stanovisko k podanej reklamácii, pokiaľ nie je vo všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.
• Vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné reklamáciu vybaviť vo vyššie uvedenej lehote, oznámi spoločnosť MEDIATEL zákazníkovi dôvod prečo nebolo možné reklamáciu v stanovenej lehote vybaviť. Súčasne uvedieme náhradnú lehotu pre vybavenie reklamácie, ak je to možné.
• Na reklamáciu spoločnosť MEDIATEL klientovi odpovie písomnou formou, vždy doporučene odoslaný list.

IV. Základné náležitosti podania reklamácie
Pokiaľ nie je zákazník spokojný s vybavením svojej reklamácie, má možnosť proti tomu bez zbytočného odkladu zaslať námietky na tieto adresy: zakaznickyservis@mediatel.mediateltest.sk , info@mediatel.mediateltest.sk MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Ak spoločnosť námietku proti riešeniu reklamácie nevybaví v lehote do 60 dní, zaväzuje sa zákazníka informovať o stave veci. Po ukončení šetrenia spoločnosť MEDIATEL zašle zákazníkovi odpoveď, v ktorej mu oznámi spôsob vybavenia námietky.

V. Náklady spojené s riešením reklamácií
Náklady na vybavenie reklamácie znáša spoločnosť MEDIATEL, vyhradzuje si však právo účtovať náklady spojené s vybavením reklamácie zákazníkovi v prípade, že tým istým zákazníkom opakovane podaná rovnaká reklamácia bez uvedenia nových relevantných zistení alebo skutočností, ďalej v prípade zjavne neoprávnenej alebo nezmyselnej reklamácie.

VI. Postup pri námietke zákazníka proti vybaveniu reklamácie Pokiaľ nie je zákazník spokojný s vybavením svojej reklamácie, má možnosť proti tomu bez zbytočného odkladu zaslať námietky na tieto adresy: zakaznickyservis@mediatel.mediateltest.sk, info@mediatel.mediateltest.sk MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Ak spoločnosť námietku proti riešeniu reklamácie nevybaví v lehote do 60 dní, zaväzuje sa zákazníka informovať o stave veci. Po ukončení šetrenia spoločnosť MEDIATEL zašle zákazníkovi odpoveď, v ktorej mu oznámi spôsob vybavenia námietky.

VII. Sťažnosti
Sťažnosťou sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie podanie zákazníka smerujúce voči konaniu jednotlivých pracovníkov spoločnosť MEDIATEL, upozorňujúce na prípadné nedostatky v postupoch spoločnosti, prípadne voči forme a obsahu poskytnutých informácií. Pre náležitosti sťažnosti, lehoty na jej vybavenie a postup pri námietke platia primerane ustanovenia článkov II. – VI. tohto Reklamačného poriadku. Výsledok riešenia sťažnosti zasiela spoločnosti zákazníkovi poštou.

VIII. Záverečné ustanovenia
Riešenie rekamácií sa riadi vždy aktuálnou verziou Reklamačného poriadku, ktorá je platná v dobe prijatia reklamácie. Všetky ustanovenia Reklamačného poriadku sú v súlade s platným Obchodným zákonníkom. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti http://www.zlatestranky.sk/ a https://www.mediatel.sk/

Je účinný od 01.12.2008

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.mediatel.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords