Reklamačný poriadok

Spoločnosť MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, zo dňa 05.06.2003 oddiel Sro, vložka 28991/B, IČO 35859415 (ďalej len „spoločnosť MEDIATEL“) Za účelom informovania svojich zákazníkov o podmienkach a spôsobe reklamácie vydáva tento Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a upravuje postup, práva a povinnosti spoločnosť MEDIATEL a klienta pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií kvality a správnosti spoločnosťou poskytovaných služieb.

Spoločnosť MEDIATEL je oprávnená reklamačný poriadok upravovať a meniť. Zmenu reklamačného poriadku spoločnosť MEDIATEL zverejňuje na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Zverejnenie spoločnosť MEDIATEL zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.

I. Predmet reklamácie
Predmetom reklamácie môže byť podozrenie zákazníka na nedostatky v plnení zmluvných ustanovení týkajúcich sa ponúkaných produktov, nesplnenie dohodnutých podmienok inzercie, prípadne chyba v uverejnenej inzercii.

II. Spôsob podania reklamácie
Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu potom, čo reklamujúca osoba nedostatky v plnení zistila. Zákazník môže reklamáciu alebo sťažnosť podať jedným z nasledujúcich spôsobov:

• telefonicky prostredníctvom Infolinky : 02/50102888
• písomne na adresu spoločnosti: MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21; 821 08 Bratislava
• elektronickou poštou na adresu zakaznickyservis@mediatel.sk, info@mediatel.sk

III. Spôsob vybavenia reklamácie
• Spoločnosť MEDIATEL je povinná vybaviť reklamáciu v lehote 60 dní a najneskôr v posledný deň lehoty zaslať zákazníkovi svoje stanovisko k podanej reklamácii, pokiaľ nie je vo všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.
• Vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné reklamáciu vybaviť vo vyššie uvedenej lehote, oznámi spoločnosť MEDIATEL zákazníkovi dôvod prečo nebolo možné reklamáciu v stanovenej lehote vybaviť. Súčasne uvedieme náhradnú lehotu pre vybavenie reklamácie, ak je to možné.
• Na reklamáciu spoločnosť MEDIATEL klientovi odpovie písomnou formou, vždy doporučene odoslaný list.

IV. Základné náležitosti podania reklamácie
Pokiaľ nie je zákazník spokojný s vybavením svojej reklamácie, má možnosť proti tomu bez zbytočného odkladu zaslať námietky na tieto adresy: zakaznickyservis@mediatel.sk , info@mediatel.sk MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Ak spoločnosť námietku proti riešeniu reklamácie nevybaví v lehote do 60 dní, zaväzuje sa zákazníka informovať o stave veci. Po ukončení šetrenia spoločnosť MEDIATEL zašle zákazníkovi odpoveď, v ktorej mu oznámi spôsob vybavenia námietky.

V. Náklady spojené s riešením reklamácií
Náklady na vybavenie reklamácie znáša spoločnosť MEDIATEL, vyhradzuje si však právo účtovať náklady spojené s vybavením reklamácie zákazníkovi v prípade, že tým istým zákazníkom opakovane podaná rovnaká reklamácia bez uvedenia nových relevantných zistení alebo skutočností, ďalej v prípade zjavne neoprávnenej alebo nezmyselnej reklamácie.

VI. Postup pri námietke zákazníka proti vybaveniu reklamácie Pokiaľ nie je zákazník spokojný s vybavením svojej reklamácie, má možnosť proti tomu bez zbytočného odkladu zaslať námietky na tieto adresy: zakaznickyservis@mediatel.sk, info@mediatel.sk MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Ak spoločnosť námietku proti riešeniu reklamácie nevybaví v lehote do 60 dní, zaväzuje sa zákazníka informovať o stave veci. Po ukončení šetrenia spoločnosť MEDIATEL zašle zákazníkovi odpoveď, v ktorej mu oznámi spôsob vybavenia námietky.

VII. Sťažnosti
Sťažnosťou sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie podanie zákazníka smerujúce voči konaniu jednotlivých pracovníkov spoločnosť MEDIATEL, upozorňujúce na prípadné nedostatky v postupoch spoločnosti, prípadne voči forme a obsahu poskytnutých informácií. Pre náležitosti sťažnosti, lehoty na jej vybavenie a postup pri námietke platia primerane ustanovenia článkov II. – VI. tohto Reklamačného poriadku. Výsledok riešenia sťažnosti zasiela spoločnosti zákazníkovi poštou.

VIII. Záverečné ustanovenia
Riešenie rekamácií sa riadi vždy aktuálnou verziou Reklamačného poriadku, ktorá je platná v dobe prijatia reklamácie. Všetky ustanovenia Reklamačného poriadku sú v súlade s platným Obchodným zákonníkom. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti http://www.zlatestranky.sk/ a https://www.mediatel.sk/

Je účinný od 01.12.2008