Podmienky používania Android

Platné od 01.01. 2012.

  • Databáza MEDIATELu je chránená autorským právom.
  • Užívateľ prijíma a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami pre použitie služieb (výber z podmienok):
  • Užívateľ je oprávnený užívať databázu MEDIATELU výlučne k vlastnému, nekomerčnému vyhľadávaniu informácií. Vyhľadávaním informácií sa rozumie vyhľadávanie určitých firiem a osôb s príslušnými informáciami (adresa, telefónne číslo atď.).

Výsledky vyhľadávania môžu byť použité výlučne pre vlastné nekomerčné účely. Neprípustné je najmä použitie výsledkov vyhľadávania v súvislosti s podnikateľským využitím adries, využitie k vytvoreniu alebo doplnení účastníckych alebo firemných alebo iných zoznamov akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek mediálnej forme (v tlačenej forme, elektronicky, na CD-ROM), použitie pre prevádzkovanie informačnej služby alebo Call centra, použitie k marketingovým alebo reklamným účelom, použitie k vytvoreniu konkurenčného produktu k produktom MEDIATELu a použitie k iným komerčným účelom.

Ďalej je neprípustné akékoľvek použitie vyhľadávacej služby, ktoré by mohla spôsobiť škodu alebo preťaženie alebo iné obmedzenie funkcionality tejto služby a tiež všeobecné použitie k nezákonným účelom. Užívateľ nahradí MEDIATELu všetku škodu, ktorá by mu vznikla z neprípustného užitia vyhľadávacej služby. MEDIATEL neručí za dostupnosť vyhľadávacej služby.

MEDIATEL sa nijak nestotožňuje a ani neručí za obsah cudzích webových stránok, na ktoré MEDIATEL odkazuje prostredníctvom odkazov. Vyslovene sa vylučuje zodpovednosť MEDIATELU za obsah cudzích webových stránok, na ktoré MEDIATEL odkazuje.

Užívatelia sú povinní dodržovať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov a zákona o elektronických komunikáciách, a ďalšie predpisy najmä o nevyžiadaných oznámeniach. Kopírovanie databáze MEDIATELu alebo ich častí je výslovne zakázané.

Záverečné ustanovenia:

Pokiaľ by sa niektoré ustanovenia týchto užívateľských podmienok stalo neplatným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto podmienok. MEDIATEL si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto užívateľské podmienky zmeniť. Tieto podmienky sa riadia slovenským právom. Úplné podmienky sú dostupné na webových stránkach MEDIATELU prípadne na vyžiadanie v sídle spoločnosti.

Ochrana osobných údajov

Môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie o Vašej aktuálnej polohe, druhu zariadenia a operačnom systéme, ktorý používate alebo jedinečné číslo aplikácie. Tieto informácie spracovávame pre poskytnutie relevantných výsledkov hľadania, kvôli zlepšovaniu poskytovaných služieb a pre interné analýzy. Tieto údaje v žiadnom prípade neposkytujeme iným užívateľom alebo tretím stranám.

Informácie o zariadení – Môžeme zhromažďovať informácie o konkrétnom zariadení (model zariadenia, verzia operačného systému) pre interné analýzy.

Jedinečné číslo aplikácie – Jedinečné číslo vytvorené pri inštalácii pre identifikáciu unikátnych užívateľov pre interné analýzy.

Informácie o polohe – Pri používaní tejto mobilnej aplikácie môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie o Vašej aktuálnej polohe, napríklad prostredníctvom signálov GPS, ktoré odosiela mobilné zariadenie, alebo pomocou rôznych technológií ako sú údaje snímačov z Vášho zariadenia, ktoré môžu napríklad poskytovať informácie o blízkych prístupových bodoch siete Wi-Fi a mobilných vysielačoch.

Ak si neprajete, aby sme spracovávali a zhromažďovali informácie o Vašej polohe, môžete Polohové služby vypnúť v nastavení Vášho mobilného telefónu.