Klientske weby

Zásady používania webových stránok

1. Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť Mediatel spol. s r.o. (ďalej len "Mediatel"), ako prevádzkovateľ klientských webových stránok, rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie GDPR") ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka klientských webových stránok. Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania spoločnosťou Mediatel, prípadne objednávateľom klientskej webovej stránky (ďalej len "klient").

2. Zber a spracovanie osobných údajov
Spoločnosť Mediatel sa zaväzuje zbierať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné poskytnutie služby klientovi, prípadne údaje, ku ktorých zberu, spracovaniu a využívaniu dá používateľ klientskej webovej stránky svoj dobrovoľný a preukázateľný súhlas.

Používaním klientských webových stránok sa niektoré údaje o návštevníkovi webu uchovávajú automaticky na našich serveroch, prípadne na serveroch tretích strán. Účelom spracovania takto získaných údajov je správa systému, zabezpečenie funkčnosti niektorých funkcionalít webu (napríklad e-mailový formulár) a zabezpečenie štatistík návštevnosti klientskej webovej stránky pre klienta. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení, operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy klientskej webovej stránky. Tieto údaje sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov klientskej webovej stránky na účely jej zlepšovania.

V prípade, že používateľ klientskej webovej stránky poskytne klientovi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu (napríklad potvrdením súhlasu prostredníctvom e-mailového formulára), klient môže so získanými údajmi ďalej pracovať. Spoločnosť Mediatel neručí za to, či spracovanie osobných údajov používateľov klientom vyhovuje platnej legislatíve. Spoločnosť Mediatel avšak poskytne klientovi odporúčanie v obvyklom rozsahu, prípadne zabezpečí klientovi ďalšie služby v oblasti priameho marketingu, ak sa na tom klient a Mediatel vzájomne dohodli. Spoločnosť Mediatel sa zaväzuje, že nebude využívať a spracovávať osobné údaje používateľov v rozsahu väčšom ako je nevyhnutné pre doručenie služby klientovi.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s klientskými webovými stránkami zverejníme na tejto webovej stránke.

3. Bezpečnosť
Spoločnosť Mediatel sa zaväzuje, že bude uchovávať osobné údaje získané prostredníctvom klientských webových stránok v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti Mediatel a zmluvní partneri, ktorí poskytujú služby klientom v mene spoločnosti Mediatel sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, pričom zverejnené údaje nesmú využívať na žiadny iný účel ako nevyhnutne potrebný k poskytnutiu služby klientovi. Spoločnosť Mediatel využíva v niektorých prípadoch nástroje tretích strán, ale výhradne také, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

4. Cookies
Klientské webové stránky zhromažďujú a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.